Salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle produkter leveret af ARO, medmindre andet skriftligt er aftalt.
ARO påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. ARO forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre i allerede, aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører ARO. Alle rettigheder forbeholdes.

1. Tilbud

Tilbud er ikke bindende for ARO, medmindre tilbuddet bliver accepteret af køberen inden for den frist, som er angivet i tilbuddet. I tilfælde af, at der ikke er angivet nogen acceptfrist i tilbuddet, er tilbuddet først bindende for ARO, når ARO skriftligt har bekræftet en ordre, der er afgivet af køber i henhold til tilbuddet.                    
Såfremt ARO’s ordrebekræftelse afviger fra købers ordre ved tillæg, indskrænkning eller forbehold, og køber ikke vil acceptere disse ændringer, har køber pligt til inden en uge at meddele dette til ARO. I modsat fald gælder alene ARO’s ordrebekræftelse.

2. Levering - Risikoens overgang

Levering sker Ex works, på den i af ARO specificerede adresse uden anden særskilt aftale herom. Enhver leveringsklausul, som aftales mellem parterne skal fortolkes i overensstemmelse med INCOTERMS gældende på tidspunktet for indgåelse af aftalen. Risikoen for produkterne går over på køberen ved levering.

3. Emballage

De i tilbud og aftaler anførte priser skal, såfremt intet andet angives, anses for at omfatte ARO’s standardemballage.

4. Mængde, vægt

Forbehold om afvigelse fra aftalte vægt eller mængde gælder alene, såfremt parterne udtrykkeligt har aftalt det.

5. Produktinformationer

Oplysninger i generelle produktinformationer, såsom brochurer, tekniske produktspecifikationer m.v. er kun at opfatte som generelle produktinformationer. Eventuelle afvigelser mellem de leverede produkter og disse oplysninger er ikke bindende for ARO, medmindre der udtrykkeligt henvises hertil i parternes aftale.          
Tegninger, dimensioneringsvejledninger og andre dokumenter, som udleveres til køber før eller efter aftalens indgåelse, hvad enten det er papirbaseret eller i elektronisk form ARO’s ejendom. Sådanne informationer og dokumenter må ikke uden ARO’s tilladelse anvendes til andet end i forbindelse med installationen, brugen og vedligeholdelsen af de leverede produkter, og må ikke kopieres, reproduceres, overgives eller på anden måde bringes til uvedkommende tredjemands kundskab. Køber er selv ansvarlig for ved egne sikkerheds-foranstaltninger at forebygge udbredelse af virus fra elektroniske medier. ARO ifalder således ikke ansvar for eventuelle skader, som virus eventuelt måtte påføre købers EDB-programmel.

6. Installation og dimensioneringsvejledning

Køber er forpligtet til at følge de af ARO udleverede anvisninger og forskrifter om korrekt installation og dimensionering af produkterne. Køber er ligeledes forpligtet til at drage omsorg for, at købers aftagere modtager samme materiale i samme form.

7. Priser

ARO’s priser fremgår af ARO’s prislister på tidspunktet for aftalens indgåelse. ARO forbeholder sig ret til at foretage prisændringer, såfremt der i tiden mellem datoen for aftalens indgåelse og levering sker væsentlige ændringer i kursen for den aftalte betalingsvaluta, råvarepriserne og under-leverandørernes priser.                         

Priser angivet som “NETTOPRISER” er anført under leverings-betingelsen Ex Works og uden moms, skat, told og lign.

Priser angivet som “BRUTTOPRISER” er anført under leverings-betingelsen Ex Works og med moms, uden skat, told og lign.

8. Betalingsbetingelser

Såfremt intet andet er aftalt, er betalingsbetingelserne 30 dage netto efter fakturaens udstedelse.                      
Såfremt køber ikke betaler rettidigt, har ARO fra forfaldsdagen krav på morarente med selskabets til enhver tid gældende rentesats, som p.t. er 1,5% pr. måned. Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle krav.
Såfremt køber ikke rettidigt har betalt det forfaldne beløb fuldt ud, er ARO berettiget til ved skriftlig meddelelse til køberen at hæve aftalen og foruden morarenter kræve erstatning af køberen for det tab, ARO har lidt ved misligholdelsen.

9. Leveringstid - Forsinkelse

Leveringstiden anføres af ARO i tilbud eller ordrebekræftelse efter bedste skøn. Såfremt det er aftalt, at levering skal finde sted inden for et vist tidsrum, starter denne periode med at løbe fra tidspunktet for indgåelse af aftalen.

Såfremt ARO må indse at den aftalte leveringstid ikke kan overholdes, påhviler det ARO straks skriftligt at underrette køber herom med angivelse af årsagen til forsinkelsen, og hvornår levering kan forventes at finde sted. ARO er kun ansvarlig for overholdelse af leveringstiden hvis særlig aftale er indgået og hvis køber overholder sine kontraktmæssige forpligtelser.

ARO fraskriver sig ethvert ansvar for indirekte tab og følgeskader forvoldt som følge af forsinket levering af de solgte produkter. Ansvarsfraskrivelsen omfatter, bl.a. men er ikke begrænset til, driftstab, avancetab, tab ved formindsket produktion, tab ved formindsket indtjening, tab af goodwill, tab af data, tab som følge af konventionalbod, andre økonomiske konsekvenstab.

10. Ansvarsfrihed som følge af leveringshindringer

ARO er ikke ansvarlig for forsinket levering, herunder erstatningsansvarlig, hvis forsinkelsen skyldes nogen af de omstændigheder, som er nævnt i § 17 i nærværende salgs- og leveringsbetingelser (force majeure).

ARO er forpligtet til straks og uden ugrundet ophold at underrette køber om, at ARO vil påberåbe sig force majeure som begrundelse for leveringshindring samt oplyse køberen om leveringshindringens karakter, opståen og forventede varighed. Såvel ARO som køber er berettiget til ansvarsfrit ved skriftlig meddelelse herom til den anden part at annullere en indgået aftale, når den på grund af nogen af de nævnte omstændigheder ikke er opfyldt senest tre måneder efter den oprindeligt aftalte leveringstid.

11. Ejendomsforbehold

Produkterne forbliver sælgers ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud.

12. Ansvar for mangler

ARO’s mangelansvar gælder i et år regnet fra leveringsdagen. Inden for denne periode forpligter ARO sig til at afhjælpe eventuelle mangler ved det leverede ved reparation eller omlevering efter ARO’s valg. Afhjælpning eller om-levering efter ARO’s valg udgør købers eneste mangels beføjelse. Køber skal dokumentere, at det leverede produkt er mangelfuldt. ARO er ikke ansvarlig for mangler ved det leverede produkt, som skyldes, at det leverede produkt ikke er opbevaret, installeret, anvendt og vedligeholdt korrekt i overensstemmelse med de af ARO angivne forskrifter, dimensioneringsvejledninger, installationsvejledninger m.v. Køber er straks ved modtagelsen af produktet forpligtet til at kontrollere, at produktet er i overensstemmelse med det købte og leverede.

Såfremt dette ikke er tilfældet, skal køber straks skriftligt reklamere over for ARO. Sker dette ikke, kan køber ikke senere påberåbe sig mangler, der blev eller burde være blevet konstateret ved en sådan undersøgelse.

ARO fraskriver sig ethvert ansvar for indirekte tab og følgeskader forvoldt som følge af mangler ved de solgte produkter. Ansvarsfraskrivelsen omfatter, bl.a. men er ikke begrænset til, driftstab, avancetab, tab ved formindsket produktion, tab ved formindsket indtjening, tab af goodwill, tab af data, tab som følge af konventionalbod, andre økonomiske konsekvenstab.

Bortset fra mangelsansvaret iht. dette pkt. 12 giver ARO ingen andre garantier vedrørende de solgte produkter.

13. Ansvarsfraskrivelse

ARO fraskriver sig ethvert ansvar for indirekte tab og følgeskader forvoldt som følge af de solgte produkter uanset skadesårsag. Ansvarsfraskrivelsen omfatter, bl.a. men er ikke begrænset til, driftstab, avancetab, tab ved formindsket produktion, tab ved formindsket indtjening, tab af goodwill, tab af data, tab som følge af konventionalbod, andre økonomiske konsekvenstab.

14. Reklamation

I ethvert tilfælde af misligholdelse som køber vil påberåbe sig over for ARO, herunder som følge af forsinkelse eller mangler ved det leverede produkt, skal køber straks efter, at køber er eller burde være blevet opmærksom herpå, reklamere skriftligt overfor ARO. Køber skal således senest en uge efter, at leveringstiden er overskredet, eller senest en uge efter, at køber har eller burde have konstateret en mangel, reklamere. Reklamationen skal dokumenteres.

Undlader køber at reklamere i overensstemmelse hermed, kan misligholdelse ikke senere gøres gældende.          
Viser reklamationen sig at have været ubeføjet, har ARO krav på erstatning for ethvert tab, som skyldes den ubeføjede reklamation.

15. Returnering

Returnering af produkter skal ske inden for 6 måneder efter fakturadato og efter særskilt aftale med ARO i hvert enkelt tilfælde. Returnering er kun mulig for kurante produkter i ubrudt, original emballage, for hvilke fakturanummer eller følgeseddelnummer opgives. Returnering sker for købers regning og risiko. ARO forbeholder sig ret til at beregne et administrationsfradrag på minimum 30%.

16. 16. Produktansvar (ansvar for tingsskade forvoldt af materiellet)

Køberen skal holde ARO skadesløs i den udstrækning, ARO pålægges ansvar over for tredjemand som følge af de solgte produkter for sådan skade og sådant tab, som ARO efter dette punkt ikke er ansvarlig for over for køberen.

ARO fraskriver sig ethvert produktansvar for indirekte tab og følgeskader forvoldt af de solgte produkter.

Ansvarsfraskrivelsen omfatter, bl.a. men er ikke begrænset til, driftstab, avancetab, tab ved formindsket produktion, tab ved formindsket indtjening, tab af goodwill, tab af data, tab som følge af konventionalbod, andre økonomiske konsekvenstab.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

Sælger og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af de leverede produkter. Det indbyrdes forhold mellem køber og sælger skal dog altid afgøres ved Sø- og Handelsretten i henhold til punkt 19.

17. Markedsføring

Kunden accepterer brug af deres navn og det leverede som reference i ARO marketingsmateriale samt modtagelse af samme, herunder nyhedsbreve, med mindre dette direkte på skrift er ønsket frabedt.

18. Ansvarsfrihed (force majeure)

  1. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses ved indgåelse af aftalen.
  2. Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig nogen ansvarsfrihedsgrund, som nævnt i punkt 17, straks og uden ugrundet ophold, skriftligt at underrette den anden part om dens opståen og ophør. Hvis en ansvarsfrihed ikke ophører inden for 3 måneder, kan enhver af parterne annullere aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part.

19. Tvister - Lovvalg

  1. Tvistigheder i anledning af aftalen og alt, som har sammenhæng hermed, afgøres af dansk ret med Sø- og Handelsretten i København som værneting.
  2. Alle retsspørgsmål, der måtte opstå i anledning af aftalen, skal bedømmes efter dansk ret.

Østerbro 30, DK-5000 Odense C

salg@aro-as.dk

+45 66 11 28 78

Mandag - torsdag: 08:00 - 16:00

Fredag: 08:00 – 14:00