SALGS- & LEVERINGSBETINGELSER (FB-VVS)

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (FB-VVS)

Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle produkter leveret af ARO ENERGY SOLUTIONS, medmindre andet skriftligt er aftalt.
ARO ENERGY SOLUTIONS påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. ARO ENERGY SOLUTIONS forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre i allerede, aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører ARO ENERGY SOLUTIONS. Alle rettigheder forbeholdes.

1.          Definitioner

VVS-materiel betyder alt sådant udstyr, som faktisk handles mellem parterne.

 

2.          Anvendelsesområde for FB-VVS

2.1.       Retsforholdet mellem parterne skal bedømmes efter dansk ret med de ændringer, der fremgår af nærværende FB-VVS.

 

2.2.       Ved enhver aftale om køb eller salg af VVS-materiel mellem parterne skal FB-VVS anses for vedtaget som grundlag for købs- og salgsaftalen. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem en konkret indgået aftale og FB-VVS gælder den konkret indgåede aftale forud for FB-VVS.

 

3.          Tegninger, beskrivelser og prøver m.v.

3.1.       Alle tegninger og tekniske dokumenter til brug ved fremstilling af leverancer eller dele deraf, som overlades køber før eller efter aftalens indgåelse, forbliver sælger ejendom. De må ikke uden dennes tilladelse anvendes til andet end i forbindelse med brugen og vedligeholdelsen af det leverede VVS-materiel og må ikke af køber kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til uvedkommende tredjemands kundskab.

 

3.2.       På købers forlangende skal sælger vederlagsfrit forsyne ham med et eksemplar af den foreliggende monterings- og driftsinstruktion.

 

4.          Priser og levering

4.1.       Priser og betalingsbetingelser fremgår af sælgers til enhver tid gældende prisliste ekskl. moms. Ændringer, der skal være specificerede, kan kun gøres gældende pr. den 1. i en måned med mindst 14 dages varsel.

 

4.2.       Afgiver sælger skriftligt tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til sælger inden 3 uger fra tilbuddets dato.

 

4.3.       Leveringsstedet er købers adresse eller den af køber udpegede modtageradresse i Danmark, og levering sker franko, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Eventuel fragt, som køber skal betale, skal altid faktureres denne og ikke betales kontant ved modtagelsen. Det leverede skal fremgå af en medfølgende følgeseddel.

 

4.4.       Køber har ret til at returnere kurante varer, som endnu er omfattet af leverandørens garanti efter forudgående aftale, til sælger og har krav på kreditering af 80% af købsprisen. Såfremt køber ikke kan oplyse fakturanummer, krediteres 65% af købsprisen. Kun nye og ubrugte varer kan returneres. Returvarer må være rengjorte og ubeskadigede. Fabriksemballerede varer skal sælger kun tage retur i ubrudt original emballage.

 

4.5.       Kundespecifikke varer, som er leveret af ARO Energy Solutions A/S efter aftalt specifikation, kan ikke returneres.

 

5.          Emballage

5.1.       Sælger leverer VVS-materiel i sådan emballage, som under hensyn til transporten til leveringsstedet kræves for at forhindre beskadigelse eller forringelse af leverancen.

 

5.2.       Standardemballage, såsom paller og boxpaller, der er faktureret køber, vil blive godskrevet køber ved frankoreturnering til sælger i ubeskadiget stand. Engangsemballage refunderes ikke, selv om den eventuelt faktureres.

 

6.          Forsinket levering

6.1.       Leveringstider gælder med forbehold af force majeure.

 

6.2.       Såfremt sælger vil påberåbe sig force majeure, eller såfremt sælger må indse, at aftalte leveringstider ikke kan overholdes, påhviler det sælger ufortøvet at give køber underretning herom.

 

6.3.       Konventionalbod ved forsinkelse udredes kun, såfremt særskilt skriftlig overenskomst træffes herom. Er sådan overenskomst indgået, og overskrider sælger den aftalte leveringstid – uden at der foreligger rettidigt notificeret force majeure, er køber berettiget til en konventionalbod fra den dag, hvor levering skulle have fundet sted. Konventionalboden udgør 0,5% for hver hel uge, forsinkelsen varer, af den del af den aftalte købesum, som dækker den forsinkede del af leverancen. Konventionalboden kan dog ikke overstige 10% af beregningsgrundlaget.

 

6.4.       Såfremt sælger overskrider leveringstiden – uden at der foreligger force majeure – og leverancen fortsat ikke leveres, kan køber skriftligt kræve levering og fastsætte en sidste, rimelig frist, som ikke kan være kortere end tre arbejdsdage. Efter udløb af denne frist kan køber – med mindre han bærer ansvaret for forsinkelsen – skriftligt hæve aftalen, for så vidt angår den forsinkede del af leverancen. Køber har, såfremt han hæver aftalen, krav på erstatning for de direkte tab han har lidt ved forsinkelsen, idet erstatningen dog ikke kan overstige 10% af beregningsgrundlaget.

 

6.4.1.   Bortset fra denne erstatning samt evt. Konventionalbod er ethvert krav fra køber i anledning af sælgers forsinkelser udelukket.

 

6.4.2.   Såfremt køber bærer ansvaret for forsinkelsen, kan sælger gøre tilsvarende hæve- og erstatningsbeføjelser gældende over for køber.

 

6.5.       I tilfælde, hvor force majeure har hindret levering i mere end 4 måneder, har begge parter ret til at hæve handelen og kan ikke derudover kræve nogen form for erstatning for hverken direkte eller indirekte tab.

 

7.          Betaling og morarente

7.1.       Betaling skal, hvis intet andet er aftalt, ske ifølge den på aftaletidspunktet gældende branchekutyme.

 

7.2.       Fra forfaldsdatoen er sælger berettiget til morarente svarende til gældende branchekutyme.

 

7.3.       Tilskrevne renter forfalder til omgående betaling og betales forud for al anden gæld ved løbende indbetalinger.

 

8.          Mangler, garanti og afhjælpningsret samt begrænsning af ansvar

8.1.       Såfremt fabrikanten har udarbejdet en særlig skriftlig garanti for varen, vil den kun blive videregivet, såfremt det fremgår af garantien, at alene fabrikanten hæfter for garantiforpligtelsen i forholdet til købers aftager, idet krav på ydelser efter en af fabrikanten udformet garanti kun kan gøres gældende over for fabrikanten.

 

8.2.       Mangler eller fabrikationsfejl, hvorom der reklameres berettiget og rettidigt, afhjælpes ved omlevering eller reparation på den for sælgeren billigste måde. Enhver udgift forbundet med demontering, montering og transport af nye eller reparerede dele afholdes af sælger. Køber er dog forpligtet til at bidrage med tre arbejdstimer pr. Skadestilfælde, og sælgers hæftelse i medfør af nærværende er begrænset til kr. 75.000 pr. Skadestilfælde (= pr. leverance).

 

9.          Begrænsning af ansvar

Udover ovenstående har køber ikke andre misligholdelsesbeføjelser, og sælger hæfter således aldrig for f.eks. driftstab, avancetab og andet indirekte tab.

 

10.       Produktansvar

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. Sælger er dog aldrig ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

 

11.       Byggeleveranceklausul

Alle leverancer i Danmark leveres efter reglerne i AB 92 § 5 stk. 5 og § 10 stk. 4, med mindre anden særskilt aftale er truffet. Leverancen sker i øvrigt i overensstemmelse med nærværende betingelser.

 

12.       Værneting

Alle tvistigheder mellem parterne i anledning af aftalen og alt, som har sammenhæng hermed, afgøres af de almindelige danske domstole i henhold til reglerne i retsplejeloven, bortset fra de i AB 92 § 10 stk. 4 nævnte tilfælde.

Østerbro 30, DK-5000 Odense C

salg@aro-as.dk

+45 66 11 28 78

Mandag - torsdag: 08:00 - 16:00

Fredag: 08:00 – 14:00